Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

16/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 xác định bốn nhóm mục đích, yêu cầu chính:
1. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng ngừa rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.
2. Khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật. Đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, được giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước có liên quan.
4. Xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai qua các nhóm hoạt động: Xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư vấn pháp luật.

Chi tiết nội dung chương trình tham khảo văn bản đính kèm./.
 

File đính kèm:

Xem thêm »