Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình triển khai Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

07/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 02/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1355/STP-XDKTVB để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trên cơ sở là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện Chương trình trên, Sở Tư pháp đề nghị:
- Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các văn bản liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan cập nhật văn bản pháp luật có liên quan…
- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân nhân huyện, thị xã, thành phố cập nhật các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các kế hoạch, chương trình, chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…
- Báo Quảng Bình, Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp…
Nội dung cụ thể kèm theo Công văn./.

File đính kèm:

Xem thêm »