Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

14/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành), để triển khai Chương trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành gồm có ông/bà sau:

1. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế – Phó Trưởng ban;
3. Ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế – Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ – Thành viên;
5. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Thành viên;
6. Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp – Thành viên;
7. Ông Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Thành viên;
8. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Thành viên;
9. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế – Thành viên;
10. Ông Trần Minh Sơn, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành – Thành viên.
 

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các thành viên của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chịu trách nhiệm tố chức thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban. Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành, được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong hoạt động của Ban theo quy định./.

Xem thêm »