Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

14/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành).

Trần Minh Sơn - Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành,
Thành viên Ban Quản lý Chương trình.
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: sontm@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang -  Phó Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành.
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739440.
Thư điện tử: trangnh@moj.gov.vn
Trịnh Thị Thúy Nga -  Phó Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: ngattt@moj.gov.vn
Trần Thị Minh Nguyệt – Thành viên Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: nguyetttm@moj.gov.vn
Nguyễn Nữ Thanh Nhàn – Thành viên Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: nntnhan@moj.gov.vn
Lưu Thị Lam – Thành viên Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: lamlt@moj.gov.vn
Lê Thị Hảo – Thành viên Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: haolt@moj.gov.vn
Phan Vũ – Thành viên Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà số 4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: phanvu@moj.gov.vn
Nguyễn Diễm Hương - Kế toán trưởng
Địa chỉ: Phòng 111, Nhà N4. Điện thoại: 024.6273.9642.
Thư điện tử: huongnd@moj.gov.vn
Vũ Thị Hải Yến - Kế toán viên
Địa chỉ: Phòng 111, Nhà N4. Điện thoại: 024.6273.9643.
Thư điện tử: yenvth2@moj.gov.vn
Trần Thanh Tùng - Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 106 - Nhà N4. Điện thoại: 024.62739640.
Thư điện tử: tranthanhtung@moj.gov.vn
Đỗ Văn Tuyến - Văn phòng Chương trình
Địa chỉ: Phòng 111- Nhà N4. Điện thoại: 024.62739643.
Thư điện tử: tuyendv@moj.gov.vn

Xem thêm »