Ngày 26/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

20/07/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Uỷ ban nhân dân tỉnhTuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh

Chi tiết xin xem file kèm theo./.

File đính kèm:

Xem thêm »