Kế hoạch số 91/KH-UBND năm 2023 về Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

21/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Chi tiết xin xem file kèm theo

File đính kèm:

Xem thêm »