QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG

28/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Theo đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 18/TTr-HH ngày 15/12/2022 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 39/BC-SNV ngày 04/02/2023. UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm:

Xem thêm »