Đắk Lắk: Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

18/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động đúng pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo tính khoa học, hợp lý, công khai, minh bạch, hiệu quả. Các hoạt động triển khai phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của tỉnh để hình thành và phát triển lực lượng tư vấn viên pháp luật; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Cụ thể nội dung triển khai gồm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; Giải đáp pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cử cán bộ làm đầu mối thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng, ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo yêu cầu của UBND tỉnh. Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện và báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.
Chi tiết kế hoạch xin xem file gửi kèm theo

Nguồn tin: Mai Thanh - TTKC
Sở Công Thương Đắk Lắk

File đính kèm:

Xem thêm »