Ngày 19/5/2023, Hội Luật gia Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

23/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Hội Luật gia Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án.

Chi tiết ĩn xem file đính kèm theo./.

File đính kèm:

Xem thêm »