Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

19/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình xác định rõ mục tiêu: Nâng cao năng lực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời
Các nhóm hoạt động được xác định bao gồm: Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các cộng tác tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhóm hoạt động tư vấn pháp luật. Trong đó, với từng nhóm hoạt động, Chương trinh xác định rõ các hoạt động cần thực hiện, thời gian và cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện./.

File đính kèm:

Xem thêm »