Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, các nội dung tập huấn gồm: Quy định cơ bản về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, các điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó tập trung vào các chính sách, quy định trong lĩnh vực du lịch. Kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo doanh nghiệp nhỏ và vừa thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực thi pháp luật. Tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa về những quy định của pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tham vấn ý kiến, đối thoại, tọa đàm về các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và những bất cập trong quá trình thực thi từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa về hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Bài tham luận của các cơ quan thuộc Bộ; cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp; các tổ chức xã hội-nghề nghiệp; các Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài tham luận, các văn bản và tài liệu liên quan được in đóng quyển phát cho đại biểu để đại biểu trao đổi trực tiếp tại hội nghị hoặc góp ý trực tiếp vào từng nội dung gửi lại Ban tổ chức. Khảo sát xác định nhu cầu và hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đề xuất sáng kiến hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Dự kiến, Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và đối thoại về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, quy định của pháp luật về du lịch sẽ diễn ra tại 02 địa phương (01 tỉnh khu vực miền Trung và 01 tỉnh khu vực phía Bắc), với sự tham gia của khoảng 280 đại biểu.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra tại 01 địa phương khu vực phía Nam, với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu.

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Trong năm 2022, tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật; phổ biến những chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, giúp doanh nghiệp tiếp cận được những chính sách, quy định nhằm hỗ trợ, khôi phục phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19.

Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tầm quan trọng của công tác hỗ trợ pháp lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thông tin pháp luật; đảm bảo doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững, lâu dài, kinh doanh đúng pháp luật. Tham vấn ý kiến, đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp gỡ, tiếp xúc để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, của cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó nắm bắt, tổng hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và để định hướng cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem thêm »