Đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

30/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, căn cứ các nội dung được quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh tiếp tục để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan và các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh với các Trang thông tin điện tử công khai các văn bản này theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung vào việc cung cấp các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên báo, đài, các bản tin chuyên ngành và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để cung cấp kiến thức pháp lý cho các doanh nghiệp. Thực hiện tư vấn pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: đối thoại, tọa đàm, giải đáp pháp luật trực tuyến… Thường xuyên nắm bắt và kịp thời thông tin, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của Trung ương, của tỉnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh.
4. Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các hình thức, biện pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp.
5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; các chính sách về đầu tư, đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, hải quan và các chính sách khác có liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.
6. Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm:

Xem thêm »