Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

19/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Chương trình xác định rõ mục tiêu: Triển khai đồng bộ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng pháp luật.
Các nhóm hoạt động được xác định bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết và quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực mà UBND tỉnh là một bên có liên quan lên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai văn bản này; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn, giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

File đính kèm:

Xem thêm »