QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

10/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 06/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ hướng đến mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở góc độ liên ngành. Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 và Kết quả thực hiện các hoạt động năm 2022 của Chương trình HTPLLN nhằm: (i) triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; (ii) định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; (iii) nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và gây ra nhiều thiệt hại đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: xây dựng và phát sóng Chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; xây dựng các clip bài giảng điện tử bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh COVID-19.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình HTPLLN 
Chi tiết xin xem file kèm theo
 

File đính kèm:

Xem thêm »