Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

19/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Chương trình xác định rõ mục tiêu: Triển khai đồng bộ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng pháp luật.
Các nhóm hoạt động được xác định bao gồm: xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính, văn bản trả lời doanh nghiệp; xây dựng mạng lưới tư vấn và đội ngũ cán bộ làm đầu mỗi hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tư vấn và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật./.

File đính kèm:

Xem thêm »