Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo

19/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo.

Chương trình xác định mục tiêu triển khai đồng bộ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Nội dung chương trình bao gồm các nhóm hoạt động: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục hoàn thiện Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi – cơ quan Nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

File đính kèm:

Xem thêm »