Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

28/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 xác định hai nhóm mục đích, yêu cầu chính:
1. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp; giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, cụ thể, rõ ràng.
2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp nội dung và nguồn lực.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai qua các nhóm hoạt động: Hoạt động cung cấp thông tin; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật.

Chi tiết nội dung chương trình tham khảo văn bản đính kèm./.

Xem thêm »