Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025

05/08/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình xác định mục tiêu là triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm tạo chuyển biến về mặt nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả và hạn chế rủi ro pháp lý, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả của pháp luật đối với Nhà nước về doanh nghiệp.
Nội dung cần thực hiện bao gồm: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật trên công thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; cập nhật cơ sở dữ liệu về các bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; tọa đàm, đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cho mang lưới đội ngũ tư vấn viên pháp luật; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục hoàn thiện chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi – cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm »