Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

24/12/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về pháp luật lao động và các chính sách, quy định hiện hành hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” được tổ chức ngày 24/12/2020 tại tỉnh Quảng Bình

Tại Hội nghị, các giảng viên đã báo cáo 03 chuyên đề, gồm:
Chuyên đề 1: Pháp luật về lao động và các chính sách, quy định hiện hành hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Giảng viên báo cáo: Thạc sỹ, Luật gia: Nguyễn Thị Lài - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình.
Chuyên đề 2: Luật Doanh nghiệp năm 2020 và giải pháp triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Giảng viên báo cáo: Thạc sỹ, Luật sư, Luật gia: Nguyễn Xuân Tuyến – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình.
Chuyên đề 3: Thi hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và các giải pháp triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thông qua các chuyên đề về Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các giải pháp triển khai; pháp luật về lao động và chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch Covid-19; thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và giải pháp thực hiện đã kịp thời trang bị thêm cho các tư vấn viên, cộng tác viên của các tổ chức Hội Luật gia và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm kỹ năng, nghiệp vụ, những kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật về doanh nghiệp; lao động; an toàn vệ sinh lao động nói riêng.

Qua đó, phục vụ có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức; góp phần nâng cao nhận thức, năng lực về quản lý, điều hành của doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp đề ra các giải pháp nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, điều hành của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; phòng tránh các rủi ro pháp lý trong sản xuất, lao động và kinh doanh để phát triển bền vững.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị đã giúp cho Hội Luật gia tỉnh có thêm các thông tin liên quan đến các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tổng hợp, kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện cơ chế, hệ thống pháp luật trong thời gian tới.
                                                                                                            P.N.Hằng

Xem thêm »