Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

30/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cụ thể, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

 
Bên cạnh đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 là tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phí dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đảm bảo tổng số lượng gói thầu qua mạng trong năm đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu,…
 
Ngoài ra, đến năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ,…
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.
Xem chi tiết Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT bên dưới.

File đính kèm:

Xem thêm »