GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

24/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và Quyết định số 971/QĐ-HTPLLN ngày 07/6/2023 của Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình HTPLLN) ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai đồng bộ Quyết định số 345/QĐ-TTg, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp liên quan để: (i) phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc, bất cập; (ii) tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành; huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; các Bộ, ngành liên quan; cán bộ pháp chế, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh lân cận; các cơ quan báo, đài truyền hình.
Thời gian: 8h00 ngày 24/11/2023 (thứ 6).
Địa điểm: Khách sạn Vĩnh Hoàng, số 125 Trương Pháp, Hải Thanh, Đồng Hới, Quảng Bình.
Đại biểu tham dự qua Zoom theo địa chỉ:  
https://zoom.us/j/96245565433?pwd=S3ZpbzlQUXJkNHphNmk1d05vNDZCUT09
ID cuộc họp: 962 4556 5433 Mật mã: 241123
Để Hội nghị đạt kết quả, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính đề nghị Ông/Bà/Quý cơ quan cử 02 đại diện tham dự và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan tại Hội nghị./.
(Về tài liệu và thông tin, xin liên hệ đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên chính Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, thành viên Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoan 2021-2025, điện thoại: 024.6273.9640 - 0902005122; email: nguyetttm@moj.gov.vn).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ông/bà./.
 

File đính kèm:

Xem thêm »