Ban Quản lý Chương trình mời viết tham luận Hội thảo triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

29/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và Quyết định số 971/QĐ-HTPLLN ngày 07/6/2023 của Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình HTPLLN) ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

Ban Quản lý Chương trình HTPLLN tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án. Hội nghị được tổ chức nhằm: (i) phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc, bất cập; (ii) tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành; huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; các Bộ, ban ngành liên quan; cán bộ pháp chế, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp ở Thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận; các cơ quan báo, đài truyền hình.
Thời gian dự kiến: Dự kiến ngày 05/10/2023.
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
Để Hội nghị được tổ chức thành công, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 kính mời Quý cơ quan/ông/bà viết bài tham luận và trình bày tại Hội nghị (Ban Tổ chức chi trả thù lao viết bài và chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú theo quy định) về nội dung: liên quan đến Triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” 
Bài tham luận xin gửi về Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Văn phòng Chương trình) trước ngày  30/9/2023, qua địa chỉ email: tuyendv@moj.gov.vn.
(Về chi tiết, xin liên hệ đồng chí Đỗ Văn Tuyến – Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, điện thoại: 0968030526, email: tuyendv@moj.gov.vn).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ông/bà./.
 

File đính kèm:

Xem thêm »