Giấy mời tham dự Lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ngày 29/9/2023)

27/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 1237/KH-HTPLLN ngày 04/4/2023 tổ chức các hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp năm 2023.

Để thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế) tổ chức Lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung về: Thủ tục đầu tư, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư và một số vướng mắc pháp lý trong thực tiễn thi hành Luật Đầu tư năm 2020”. Vì vậy, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính mời ông/bà tham dự Lớp bồi dưỡng về nội dung trên. 
Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2023 (thứ Sáu).
Địa điểm: Hội trường Black Bird Meeting room, Tầng 3, số 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Ban Quản lý Chương trình Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 kính đề nghị Quý Ông/Bà tham dự trao đổi, thảo luận đối với các nội dung liên quan.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ông/bà./.
(Về chi tiết, xin liên hệ đồng chí Lê Thị Hảo – Thành viên Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, điện thoại: 024.6273.9643 – 0911.321.688; email: haolt@moj.gov.vn).

File đính kèm:

Xem thêm »