Chi bộ Vụ pháp dân sự - kinh tế sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

22/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 18/11/2022, Chi bộ Vụ pháp dân sự - kinh tế (PLDSKT) đã tổ chức: (1) họp Chi bộ tháng 11/2022; và (2) sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp.

 

Buổi họp Chi bộ định kỳ tháng 11/2022 có sự tham gia của 27/27 đảng viên (trong đó, có 03 đảng viên dự). Tại Buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoài các đảng viên, còn có sự tham gia đầy đủ của các công chức Vụ PLDSKT là quần chúng.

Trên cơ sở 02 cuộc họp nêu trên, Chi bộ Vụ PLDSKT đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị một số nội dung sau:

1. Về cuộc họp Chi bộ tháng 11/2022

Cuộc họp Chi bộ Vụ PLDSKT tháng 11/2022 tại Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp (từ 14h00 đến 15h30 ngày 18/11/2022) nhằm: (i) rà soát công tác Đảng và tình hình Đảng viên; (ii) Thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết (số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW và số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022) của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (iii) Hướng dẫn về đánh giá Đảng viên; (iv) Về quán triệt các Văn bản của Đảng, của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, của Đảng ủy cấp trên; (v) Về kiểm tra, giám sát các đảng viên thuộc Phòng Pháp luật Lao động, An sinh xã hội và Tổng hợp.
 

2. Về một số vấn đề khác liên quan đến Chi bộ Vụ PLDSKT
a) Chi bộ yêu cầu các đồng chí đảng viên Chi bộ Vụ PLDSKT khi đi công tác nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng và chính quyền (nhất là khi đi nước ngoài vì việc riêng phải xin ý kiến Đảng ủy Bộ Tư pháp trước, sau đó xin phép chính quyền); yêu cầu các đồng chí Đảng viên khi đi công tác nước ngoài về phải có báo cáo gửi Chi ủy và Lãnh đạo Vụ (trong trường hợp đi theo đoàn công tác của Bộ Tư pháp mà có báo cáo chung thì đề nghị sao chụp lại báo cáo chung gửi cho Chi ủy và Lãnh đạo Vụ). Chi ủy đề nghị các đồng chí Đảng viên đi công tác nước ngoài trong năm 2022 chưa làm báo cáo thì khẩn trương thực hiện theo quy định.
b) Chi bộ Vụ PLDSKT đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chị bộ thực hiện đúng quy định về việc phát ngôn trên mạng xã hội.
c) Về góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đối với vấn đề nhạy cảm liên quan đến sự phù hợp của nội dung chính sách các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với đường lối, chủ trương của Đảng, các Phòng phải chủ động xin ý kiến Chi ủy.
d) Về việc xác định vị trí cơ mật, Chi bộ giao đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Bi thư chỉ đạo Phòng Pháp luật Lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp phối họp với các Phòng thuộc Vụ xác định các vị trí cơ mật của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để gửi Vụ Tổ chức cán bộ theo yêu cầu nhằm đảm bảo bí mật nhà nước theo pháp luật và quy định của Đảng.
 
 
 
 
 

3. Về sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

3.1. Ngày 18/11/2022 (từ 15h30 đến 17h00), Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp. Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã được nghe báo cáo viên Trần Minh Sơn, Chi ủy viên giới thiệu về những nội dung chính của Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-230, gồm: chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;  kết cấu của Đề án; sự cần thiết xây dựng Đề án; thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.
 
 

Tại Buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn tới như: Hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức, năng lực pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ pháp lý của người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Triển khai nhân rộng một số mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả, thiết thực; Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp… Đồng thời, tập trung vào các giải pháp tăng cường phối kết hợp giữa các hoạt động chuyên môn của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế với các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 


3.2. Buổi sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-230” cũng là dịp để toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ PLDSKT được tìm hiểu, nắm bắt thêm thông tin về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, là dịp để các đảng viên trong Chi bộ Vụ PLDSKT đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện việc phối hợp giữa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế với các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
 

Xem thêm »