Đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thứ nhất, về công tác triển khai thực hiện: Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 29/8/2019 về triển khai, thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Kế hoạch số 503/KH-UBND); Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025.  

Hằng năm, UBND tỉnh luôn xác định, tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chỉ đạo triển khai trong các Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31/12/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/02/2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Thứ hai, về kết quả triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành  Kế hoạch số 136/KH-STP ngày 03/02/2020 về điều tra, khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 133/KH-STP ngày 13/4/2020 về tổ chức Hội thảo theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; công chứng hợp đồng, giao dịch. Theo đó, đã thực hiện điều tra, khảo sát 200 phiếu cho các đối tượng là các sở chuyên môn cấp tỉnh, người làm công tác pháp chế, luật sư, luật gia, doanh nghiệp, phỏng vấn đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025.

Sở Tư pháp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 385/CTPH-STP-STNMT-HHDN ngày 11/03/2020 về thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở thường xuyên cập nhật văn bản, chính sách pháp luật mới trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Băc Kạn và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; đăng tải danh sách công chức đầu mối làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành.

Nhằm đổi mới việc cung cấp thông tin pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bênh Covid - 19, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng và phát sóng 06 số Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tòa đàm trao đổi về Ngày Pháp luật Việt Nam trong đó có nội dung “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; biên soạn và phát hành 335 cuốn sổ tay hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp phát đến các doanh nghiệp thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; biên soạn và phát hành 10.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp để cấp phát cho nhân dân trên địa bàn tình; Sở Tư pháp phối hợp với: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm tổ chức 05 lớp tập huấn công tác XPVPHC và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai, xây dựng cho gần 600 đại biểu là Chủ tịch (Phó Chủ tịch UBND), công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính cấp xã; Công chức của các phòng Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện và lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày 18/4/2019, với hơn 50 đại biểu tham dự là: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, UBND xã, Trạm Y tế xã; Trung tâm y tế; Bảo hiểm xã hội huyện; Phòng Tư pháp; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường THPT trên địa bàn huyện; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại cho gần 50 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, thông qua cuộc đối thoại đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên Bắc Kạn nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tuổi trẻ sáng tạo, lợi thế quê hương để khởi nghiệp thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng, phát triển và thu hút thế hệ đoàn viên, thanh niên có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo động lực giúp “Bắc Kạn chuyển mình”.

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành và kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cụ thể: Công bố 28 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018, trong đó có 04 văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, bao gồm: Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 quy định mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 ban hành quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công bố 13 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018, trong đó có 01 văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh: Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp đã được tiếp cận các thông tin pháp luật một cách nhanh chóng; chế độ, chính sách, pháp luật được giới thiệu kịp thời, từ đó trang bị thêm kiến thức pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong triển khai dự án cũng như giải quyết tốt các thủ tục hành chính có liên quan; các khó khăn, vướng mắc được giải đáp kịp thời; cải thiện môi trường, hạn chế rủi ro trong đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đinh Điển - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm »