Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" tại Quảng Ninh, tổ chức ngày 11/8/2022

09/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Tư pháp (Thường trực Tổ soạn thảo Đề án phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và các cơ quan, tổ chức có liên quan) đã xây dựng dự thảo Đề án  “Nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án trên tại Quảng Ninh.
Bộ Tư pháp kính chuyển các cơ quan, tổ chức, đại diện cho doanh nghiệp và cá nhân có liên quan tài liệu Hội thảo tại Quảng Ninh ngày 11/8/2022, để nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội thảo đối với nội dung Đề án trên.
Nội dung tài liệu chi tiết xin xem file đính kèm.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »