Tài liệu phục vụ Diễn đàn "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" diễn ra lúc 08h00 phút ngày 19/11/2021

18/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Diễn đàn trực tuyến và trực tuyến "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" nhằm trao đổi ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Dưới đây là tài liệu phục vụ diễn đàn trên (Chi tiết xin xem file đính kèm)

File đính kèm:

Xem thêm »