Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022 với Chủ đề: “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển”

30/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại điểm g mục 3.III Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý. Tạo Diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm nhận diện, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021. Ngày 23/9/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022 với Chủ đề: “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển” 
(Xin xem file kèm theo)

Xem thêm »