Tài liệu đấu thầu các hoạt động xây dựng, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

Các gói thầu bao gồm xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình Quốc hội.

Trên cơ sở Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Chương trình đã triển khai hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với 03 gói thầu sau:

1. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021;
2. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2021;
3. Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình.

Chương trình thực hiện đăng tải các tài liệu phục vụ việc triển khai các gói thầu trên.