Tham gia ý kiến dự thảo công văn của Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2015 và Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp Tham gia ý kiến dự thảo công văn của Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025