Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, ngày 13/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Ngày 13/2, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
Xem chi tiết Kế hoạch số 16/KH-UBND theo file đính kèm