Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2024

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Chương trình số 4197/CTr-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2024.

Chương trình xác định rõ mục tiêu: Nâng cao năng lực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.
Các nhóm hoạt động được xác định bao gồm: Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, văn bản trả lời của cơ quan nhà nước; cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoạt động cung cấp thông tin; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và mạng lưới tư vấn viên pháp luật và hoạt động tư vấn pháp luật./.