Bản tin: "Nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trước bối cảnh hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu tại Hội nghị Cop26

Thực hiện chủ trường của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển kinh tế không bằng mọi giá, do đó, đòi hỏi doanh nghiệp phát triển kinh tế đảm bảo các quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về môi trường. Do đó, để nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin này.