Tài liệu "Giải thể và phá sản doanh nghiệp, những vấn đề cần lưu ý"

Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-585 ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 8/2020, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực đã thực hiện 01 tài liệu với nội dung "Giải thể và phá sản doanh nghiệp, những vấn đề cần lưu ý"

      Với mục tiêu nâng cao nhận thức, thói quen tuân thủ pháp luật, trong đó có pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp, đồng thời nhằm trang bị cho chủ doanh nghiệp và các chủ thể có quyền, lợi ích liên quan các quy định pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp; điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu phá sản doanh nghiệp; qua đó giúp doanh nghiệp, các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan quyết định lựa chọn phương án giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định pháp luật và hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp giữa các bên liên quan với thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm và linh hoạt Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xuất bản cuốn sách “Giải thể và phá sản doanh nghiệp, những vấn đề cần lưu ý”.
       Cuốn tài liệu này được biên soạn trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Phá sản 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và các tình huống vướng mắc doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình tiến hành giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp. 
        Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn Tài liệu, Trung tâm chịu trách nhiệm về nội dung của cuốn sách, chịu trách nhiệm về quyền tác giả.
         Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu trong file đính kèm