GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị đối thoại “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số”

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) tổ chức Hội nghị đối thoại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng với nội dung về “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số” ngày 26/5/2023

Thực hiện: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 1237/KH-HTPLLN ngày 04/4/2023 tổ chức các hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp năm 2023. Để thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) tổ chức Hội nghị đối thoại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng với nội dung về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số”. Vì vậy, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính mời ông/bà tham dự Hội nghị đối thoại về nội dung trên. 
Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (thứ Sáu).
Địa điểm: KHÁCH SẠN MENRVA, Số 4, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
Để cuộc họp đạt kết quả, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính đề nghị Quý Ông/Bà tham dự và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan tại cuộc họp.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ông/bà./.