Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành các Kế hoạch thực hiện hoạt động của Chương trình

Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã ban hành 04 Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình

Theo đó, 04 Kế hoạch được ban hành bao gồm: Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp năm 2023; Kế hoạch Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến Pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) năm 2023; Kế hoạch Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình năm 2023
Chi tiết xin xem file kèm theo./